088 999 39 39 contact@people-s.nl

KvK Eindhoven | Registratienummer 64419258

Algemene voorwaarden
1. Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Coöperatie People-S (hierna te noemen People-S) gedane
offertes, aanvragen en gesloten overeenkomsten tussen People-S en Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met
hun Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers:
• Opdrachtgever is degene die People-S een opdracht geeft in welke vorm dan ook;
• Opdrachtnemer is degene die namens People-S een opdracht uitvoert in welke vorm ook.
2. Werknemers of hulppersonen van People-S mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens
schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
3. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst
1. Offertes behelzen nimmer een aanbod, dat bij aanvaarding tot de totstandkoming van een overeenkomst leidt, doch een
uitnodiging om naar aanleiding daarvan in onderhandeling te treden. People-S is ten alle tijde gerechtigd door haar
uitgebrachte offertes in te trekken en/of te wijzigingen, indien de geldigheidsduur van een offerte is verstreken.
2. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door
schriftelijke overeenstemming tussen People-S en de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en bij gebreke daarvan, doordat
People-S met de feitelijke uitvoering van de opdracht is gestart namens People-S. In dat laatste geval komt de overeenkomst
tot stand op basis van de laatste offerte van People-S.
3. Wijzigingen van een overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer kan slechts geschieden door
schriftelijke aanvaarding daarvan door People-S. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer vergoedt de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer aan People-S de daarmee gepaard gaande (meer-)kosten.
4. Voor zover op verzoek van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer overeengekomen wijzigingen vertragingen tot gevolg
hebben, komen deze voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.

Prijzen
1. Alle door People-S opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende
belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Door People-S opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale
werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van
voorgenoemde factoren wijziging ondergaan, is People-S gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

Betaling en zekerheden
1. De Opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening van People-S te
voldoen (NL37 RABO 0307 1317 50 t.a.v. Coöperatie People-S, Rabobank Eindhoven).
2. Nalatigheid van de Opdrachtgever ter zake het afnemen van zaken of People-S niet in de gelegenheid stellen de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet.
3. Indien de Opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat
ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de Opdrachtgever jegens People-S uit hoofde van alle
tussen Opdrachtgever en People-S gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar – ongeacht of People-S terzake
betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd – en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door People-S geleden en te
lijden schade.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 4,5%
per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand
wordt gerekend. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119 lid 2 BW.
5. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, met een
minimumbedrag van €250, =.
6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten
en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
7. People-S is te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken om zekerheid te stellen voor de door de Opdrachtgever uit
hoofde van een overeenkomst te verrichten betalingen. Indien een verzochte zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door
People-S gestelde (redelijke-) termijn wordt verstrekt en/of indien niet binnen de vervaltermijn van een factuur door de
Opdrachtgever volledig is betaald, is People-S gerechtigd voor rekening en risico van de Opdrachtgever de uitvoering van de
betreffende overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte – zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst – op
de te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van
People-S op betaling van het reeds gepresteerde en op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
De leden van dit artikel zijn van toepassing in de volgorde van hun vermelding, en voor zover mogelijk tevens cumulatief.
1. Algemeen:
a. De aansprakelijkheid van People-S is beperkt tot de door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer geleden schade die
het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van People-S;
b. People-S is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (gebruik van) door de Opdrachtgever
en/of Opdrachtnemer verstrekte (gebrekkige) materialen, (onjuiste en/of onvolledige) gegevens en/of documenten;
c. Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van People-S wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
People-S beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering;
d. De aansprakelijkheid van People-S is voorts beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende
overeenkomst aan de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedragen exclusief B.T.W. en
andere heffingen van overheidswege;
e. Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen over een periode van
langer dan drie maanden, zal People-S nimmer meer verschuldigd zijn aan de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer dan
de over de laatste drie maanden voorafgaande aan de tekortkoming van People-S die tot de schade heeft geleid, aan de
Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde bedragen exclusief B.T.W.
en andere heffingen van overheidswege;
f. De aansprakelijkheid van People-S voor schade als gevolg van fouten van een door People-S en/of de Opdrachtgever
en/of Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot zover als
de derde People-S effectief vrijwaart, waarbij People-S al hetgeen zal doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag
worden, waaronder het medewerking verlenen aan de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, om een zo hoog mogelijke
schadevergoeding te verkrijgen van de betreffende derde;
g. De totale aansprakelijkheid van People-S is beperkt tot een bedrag van €50.000, = (zegge vijftigduizend euro),
behoudens de totale aansprakelijkheid van People-S voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele
beschadiging van zaken, die is beperkt tot €1.000.000, = (zegge éen miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
Onverminderd het bepaalde in vorig artikel is People-S niet aansprakelijk:
a. Voor niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie;
b. Voor enige schade, indien People-S niet binnen 10 werkdagen nadat de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer van de
schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen daarvan schriftelijk door de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer op de hoogte is gesteld;
c. Voor schade, indien en voor zover de schade is gedekt door een door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer
gesloten verzekering; voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens, indien de
Opdrachtgever het betreffende ontwerp, de betreffende tekst of gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien de
Opdrachtgever door People-S in de gelegenheid is gesteld daarover een controle uit te voeren, maar daarvan heeft
afgezien;
d. Voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens, indien de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer het tot stand brengen of het laten uitvoeren van een bepaald model, een bepaald prototype of
bepaalde proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, een dergelijk prototype of een
dergelijke proef waarneembaar zouden zijn geweest zodat deze hadden kunnen worden voorkomen;
e. En evenmin voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen of gegevens die aan
People-S door of namens de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld;
2. Beëindiging aansprakelijkheid: Elke aansprakelijkheid van People-S vervalt door het verloop van één jaar te rekenen vanaf het
moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van People-S in ieder geval vervalt
door verloop van één jaar te rekenen van het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt;
3. Beperkende voorwaarden: De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, om kopieën
van de door hem verstrekte gegevens en materialen ten behoeve van People-S beschikbaar te houden tot de uitvoering van de
betreffende overeenkomst geheel is voltooid. Indien de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer de in het vorige lid genoemde
verplichting niet nakomt, kan People-S niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het wel nakomen van die
verplichting niet zou zijn opgetreden.

Vrijwaring
1. De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer vrijwaart People-S tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door
niet-nakoming door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene
voorwaarden op de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer rustende verplichtingen;
2. In het bijzonder vrijwaart de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer People-S voor schade van nabestaanden door het derven van
levensonderhoud als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor zover die schade het gevolg is van letsel van werknemers van People-S
en/of overige betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst, zodanig dat daarvan de dood het gevolg is;
3. De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer vrijwaart People-S voorts ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade
ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn
beperkt/uitgesloten indien People-S zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze
voorwaarden zou kunnen beroepen indien die derden als Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer de betreffende overeenkomst met
People-S hadden gesloten;
4. Onder derden als bedoel in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel in dienst van de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer en andere (rechts-) personen waarvan de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn
werkzaamheden gebruik maakt.

Schadeclaims derden
1. De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade
waarvoor de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en/of derde People-S (mede) aansprakelijk kunnen of zullen stellen, People-S
daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen;
2. De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer zal dergelijke schadeclaims slechts afwikkelen in overleg met People-S (die hiermee
geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer jegens
People-S.

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Indien People-S door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van People-S na het sluiten van de overeenkomst,
tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is People-S bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van
de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer gestelde betalingszekerheden
dienen overeenkomstig te worden verlengd;
2. Indien People-S door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan drie maanden verhinderd is haar
verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat People-S door haar
eigen leveranciers – om welke reden ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.

Ontbinding
1. Onverhinderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige gebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan;
2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor
hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met People-S gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van
opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer of diens
overlijden, is People-S gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door People-S geleverde, voor
zover nog niet betaald, terug te vorderen) – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en/of
betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In
deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor alle door People-S geleden en te lijden schade;
4. Een gelijke bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als beschreven in lid 3 van dit artikel met dezelfde gevolgen als
daar omschreven heeft People-S indien door de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer dan wel één van zijn werknemers of
hulppersonen voor het sluiten van de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst enig voordeel, hoe ook genaamd
of van welke aard ook, is of wordt aangeboden of verschaft aan één van haar werknemers of hulppersonen alsmede indien in
strijd met het in artikel 1 bepaalde gehandeld wordt.

Geheimhouding en concurrentiebeding
1. Partijen verplichten zich zowel voor en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke
reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens
betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zins des woords, alsook gegevens betreffende de
onderneming en de klanten dan wel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept) overeenkomst, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft. Indien enige partij handelt in strijd met het in dit artikel
bepaalde zal hij aan de andere partij, zonder dat enige gebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding en direct opeisbare,
niet voor korting of verrekening vatbare, boetesom verbeuren van €5.000, = onverhinderd het recht van laatstbedoelde partij
om naast de hiervoor bedoelde boete volledige schadevergoeding te vorderen;
2. Het is Opdrachtgever in principe niet toegestaan tijdens of binnen twaalf maanden na uitvoering van de opdracht rechtstreeks
en/of middellijk een dienstverband en/of zakelijke werkrelatie aan te gaan met de bij de uitvoering van de opdracht betrokken
medewerkers van People-S, ongeacht of deze medewerkers met People-S een vast dienstverband hebben of dat deze
medewerkers slechts voor de duur van de opdracht door People-S zijn aangetrokken, op verbeurte van een boete van
€50.000,= per overtreding alsmede €250,= per dag voor iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband c.q. de
zakelijke werkrelatie met de voormalig werkgever van People-S voortduurt, onverminderd het recht van People-S, naast de
boete de werkelijk geleden schade te vorderen. Het is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd binnen de eerder vermelde termijn een
rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de werknemer(s) van People-S tegen een nader te bepalen overnamesom. De
geheimhouding van People-S naar derden is niet van toepassing voor zover deze gegevens als bekend waren voor aanvang van
de werkzaamheden of redelijkerwijs verworden hadden kunnen zijn vanuit openbare informatiebronnen;
3. Wanneer een kandidaat die voorgesteld is door People-S bij Opdrachtgever aanvankelijk door de Opdrachtgever wordt
afgewezen, of aanvankelijk het aanbod van de Opdrachtgever afwijst, en vervolgens door de Opdrachtgever wordt aangenomen
voor een vaste dienst functie of interim opdracht, in welke hoedanigheid ook, tot en met 12 maanden na de oorspronkelijke
introductiedatum, is de Opdrachtgever gehouden tot het betalen van een vergoeding die verschuldigd is uit hoofde van de
aanstelling. Een kandidaat van People-S wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn voorgesteld op het moment waarop
Opdrachtgever de opdracht geeft aan People-S en People-S deze aanvaardt d.m.v. het aanbieden van informatie over de
kandidaat aan Opdrachtgever (telefonisch, per mail, per post);
4. Het is Opdrachtnemer zowel gedurende de looptijd van de opdracht als gedurende een periode van twaalf maanden na het einde
van de overeenkomst verboden om op enigerlei wijze, direct of indirect, werkzaamheden te (doen) verrichten of diensten te (doen)
verlenen voor of ten behoeve van een zakelijke relatie van People-S voor wie of ten behoeve van wie Opdrachtnemer in het kader
van de overeenkomst met People-S direct of indirect werkzaamheden heeft verricht of heeft doen verrichten dan wel diensten
heeft verleend of heeft doen verlenen. Onder zakelijke relaties als bedoeld in dit artikel vallen zowel de uiteindelijke
Opdrachtgever(s), als de inlener(s), aan wie Opdrachtnemer beschikbaar is gesteld en die Opdrachtnemer vervolgens
heeft/hebben doorgeleend. Dit verbod ziet uitsluitende op werkzaamheden op het terrein van Recruitment, HR-activiteiten en ICT.
Alleen met schriftelijke toestemming van People-S kan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van dit verbod worden vrijgesteld. Bij
overtreding van het hiervoor gestelde betaald Opdrachtnemer aan People-S van rechtswege een direct opeisbare boete van
€5.000, = per overtreding, dan wel – zulks naar keuze van People-S – voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. Dit laat
onverlet het recht van People-S om nakoming en/of volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen;
5. Indien Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst met toestemming van People-S bedient van ondergeschikten of
andere door hem ingeschakelde derden, dan is hij tegenover People-S verplicht het in artikel 11 lid 4 omschreven verbod niet
zullen overtreden en betaald de Opdrachtnemer in artikel 11 lid 4 omschreven boete aan People-S wanneer dit toch zou gebeuren.
Bij overtreding van het verbod door een in dit lid bedoelde persoon is Opdrachtnemer verplicht deze persoon zo nodig door het
treffen van rechtsmaatregelen aan zijn verplichtingen te houden.

Geschillen
1. Op alle met People-S gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de
Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te s’-Hertogenbosch, onverminderd
de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

Bijzonder voorwaarden

Opdrachtbevestiging
Bij onze opdrachtbevestiging wordt een uitvoeringsoverzicht verstrekt, waarop tenminste wordt vastgelegd:
• Naam van de Opdrachtgever;
• Aard van de opdracht;
• Naam van de uitvoerende consultant;
• Honorarium;
• Termijnen van betaling.

Werving & Selectie en/of Interim opdrachten
1. Een aan People-S verstrekte opdracht tot werving resp. selectie en/of interim van een of meerdere kandidaten voor de
vervulling van een bij de Opdrachtgever bestaande of te ontstane vacature(s) omvat een of meerdere van onderstaande
werkzaamheden:
a. In overleg en in samenwerking met de Opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en analyse van de functie,
waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat
voor de betreffende functie dient te voldoen;
b. Verzorgen van de werving- en selectieactiviteiten, zulks vanaf het opstellen van de oproepen tot sollicitatie t/m het
houden van interviews met geschikt geachte sollicitanten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de
Opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding;
c. Testen van kandidaten;
d. Rapporteren en adviseren met betrekking tot een of meerdere kandidaten;
e. People-S gaat ervan uit dat inlichtingen die de kandidaten en Opdrachtgever over zichzelf hebben verstrekt of die via
referenties over hen zijn verkregen correct en volledig zijn.

Einde van de opdracht
Een opdracht tot werving en selectie en/of interim activiteiten eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging -:
1. Met het door de Opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan
van een arbeidsovereenkomst;
2. Indien People-S, ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaal zes maanden (of na het verstrijken
van enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode), er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te
vervullen;
3. Indien de omschrijving van de functie gedurende de opdracht dusdanig door de Opdrachtgever wordt gewijzigd, dat daardoor ook
de eerder vastgestelde functie-analyse en beoordeling vereisten dienen te worden gewijzigd.

Tussentijdse beëindiging
Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever is mogelijk wanneer:
1. In de vacature, resp. de te vervullen functie tussentijds is voorzien door een andere kandidaat, dan welke is voorgedragen door
People-S;
2. De vacature is komen te vervallen.